Aktualności Nabory PROW Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 25-2020-PG – projekty grantowe

OGŁOSZENIE NR 25/2020/PG NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o powierzenie grantu

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie od 1 czerwca do 22 czerwca 2020 roku, w dniach roboczych, w godz. 7.00-15.00

Data ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu – 15 maja 2020 roku.

Miejsce, czas i sposób składania wniosków o powierzenie grantu

Miejscem składania wniosków o powierzenie grantu przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 jest siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez KE LGD. 

Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o zamiarze złożenia wniosku, tel. 55 643 58 45.

Forma wsparcia

Prefinansowanie (zaliczka) – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania.

Refundacja poniesionych kosztów – 50% wartości grantu po przyjęciu sprawozdania grantobiorcy.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.):

Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023, w tym gminą wiejską Elbląg, gminą wiejską Iława, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023. 

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.

Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

Zakres zadań tematycznego projektu grantowego i wysokość dostępnych środków w Projekcie grantowym oraz intensywność pomocy

Tematyczność Projektu grantowego to: „Promocja dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej”.

Zakres zadań zgodny z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz LSR OW KE 2016-2023, tj.:

Promowanie obszaru objętego LSR OW KE.

Intensywność przyznania pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji; w przypadku JSFP koszty te są redukowane do iloczynu ich sumy i współczynnika 0,6363.

Punktowany wkład własny, jeżeli występuje, wynosi co najmniej 5% wartości zadania. 

W przypadku JSFP wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% Projektu grantowego, tj.: „Promocja dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej”.

Warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru i oceny wnioskodawców oraz ustalenia kwoty wsparcia na zadania w ramach projektu grantowego

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.), a ponadto:

spełnić warunki oceny wstępnej, 

zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów wyboru operacji tj. 48,6 pkt.

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zadań w projektach grantowych

Nr zakresu Nazwa zakresu tematycznego operacji Przedsięwzięcie LSR OW KE 2016-2023 Limit środków na 2019 r. w zakresie Minimalny i maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI „Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji

25/2020/PGPromowanie obszaru objętego LSR OW KE1.1.3.


125.692,90 PLN 5 000,00-50 000,00 PLN
RAZEM 125.692,90 PLN 5 000,00-50 000,00 PLN

Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami: 

osobiście w siedzibie biura KE LGD (ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania,

w formie telekonferencji poprzez program ZOOM, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania on-line, telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00,

zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 26 czerwca 2017 roku.

Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, Regulamin wyboru grantobiorców, formularze wniosków o powierzenie grantu, karty wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantu na realizację zadania, karty wyboru grantobiorców, umowy o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania, karty monitoringu realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – HYPERLINK „https://www.kanal-elblaski-lgd.pl”www.kanal-elblaski-lgd.pl.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania kwoty grantu

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania kwoty grantu zawiera wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami.

Elbląg, 15 maja 2020 roku

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł
Skip to content