Aktualności Nabory PROW Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze 27/2020/PI – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

OGŁOSZENIE NR 27/2020/PI O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30 listopada 2020 roku do 14 grudnia 2020 roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

2. Miejsce składania wniosków

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 jest siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o zamiarze złożenia wniosku, tel. 55 643 58 45.

3. Forma wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych.

4. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.):

 1. Gminy lub powiaty, jeżeli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023. W tym gminą wiejską Elbląg, gminą wiejską Iława, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim.
 2. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.
 3. Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.

5. Zakres tematyczny operacji zgodny z LSR OW KE 2016-2023

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

6. Warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie operacji oraz kryteria wyboru operacji

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez KE LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.), a ponadto:

 • spełnić warunki oceny wstępnej,
 • zostać uznany za zgodny z LSR OW KE 2016-2023, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów wyboru operacji tj.:
Nr zakresuNazwa zakresu tematycznego operacjiPrzedsięwzięcie LSR OW KE 2016-2023Minimalna, niezbędna ilość punktów
27/2020/PIRozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej1.1.2.33,6 pkt

7. Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania operacji w projektach indywidualnych

Nr zakresuNazwa zakresu tematycznego operacjiPrzedsięwzięcie LSR OW KE 2016-2023Limit środków
w naborze
w EURO
Limit środków
w naborze
w PLN
Maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI  Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
27/2020/PIRozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej1.1.2.110 286,48441 145,92300 000,00 PLN
RAZEM NABÓR NR 27/2020/PI110 286,48441 145,92X

8. Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami:

 • indywidualnie w formie elektronicznej poprzez program ZOOM, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania on-line,
 • w formie telekonferencji (spotkania informacyjne, warsztaty) poprzez program ZOOM, po uprzednim zgłoszeniu udziału na spotkaniu on-line,
 • telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00,
 • zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
  Lokalna Grupa Działania
  z 26 czerwca 2017 roku.

9. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

10. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na wdrażanie operacji

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na wdrażanie operacji zawiera wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Elbląg, 13 listopada 2020  roku

Skip to content