Aktualności Konsultacje LSR 2023-2030 LSR 2016-2023

LSR i PLAN KOMUNIKACJI z lokalną społecznością na lata 2023-2029

W ostatnim dniu naboru nowych LSR na lata 2023-2029 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kanału Elbląskiego złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie:

 1. Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2023-2029 (LSR OW KE 2023-2029).
 2. Plan Komunikacji z Lokalną Społecznością na lata 2023-2029 (PKLS 2023-2029).
 3. Wniosek o płatność w poddziałaniu 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

LSR OW KE 2023-2029 i PKLS 2023-2029 powstały metodą społeczno-ekspercką, w oparciu o:

 • wyniki monitoringu i ewaluacji LSR z lat 2016-2022,
 • warsztaty strategiczne,
 • ankiety badawcze,
 • konsultacje społeczne i eksperckie,
 • grupowe wywiady pogłębione.

Łącznie w pracach nad strategią uczestniczyło 2.900 osób (osobodni), w tym 16 ekspertów lokalnych, moderatorów i wykładowców.

PODSTAWĄ wypracowania celów są wyróżniki, problemy i potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego.

Wybrano trzy tematyczne cele strategiczne:

 1. Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru Kanału Elbląskiego.
 2. Rozwinięta partnerska współpraca.
 3. Wysoki poziom kapitału społecznego.

BUDŻET LSR OW KE na WDRAŻANIE i ZARZĄDZANIE wynosi 3.062.500 EURO, czyli 14.249.625 PLN, w tym:

cel 1. – 1.720.000 EURO

cel 2. – 502.000 EURO

cel 3. – 840.500 EURO, z tego 562.500 EURO to budżet ZARZĄDZANIE LSR.

W ramach WDRAŻANIA LSR realizowane będzie 40 operacji, w tym:

 • 25 operacji klasycznych, z tego 10 nowych firm, 5 rozwiniętych firm, 10 operacji infrastruktury niekomercyjnej,
 • 6 projektów grantowych, z tego 3 edukacyjne, 1 koncepcji Smart Village, po 1 projekcie współpracy w zakresie szlaków kulturowych i wsi tematycznych,
 • 4 operacje własne KE LGD, z tego 2 sieci wytwórców produktów lokalnych i bioryneczku i 2 edukacyjne,
 • 2 projekty partnerskie,
 • 3 projekty w partnerstwie sieci Smart Village, EkoMuzeum KKE, Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego.

W ramach ZARZĄDZANIA LSR zostanie zastosowanych 364 narzędzi, w tym 180 świadczonych doradztw wnioskodawcom, w zakresach:

INFORMOWANIE – 9 zadań – 131 narzędzi,

EDUKOWANIE – 6 zadań, 132 moduły szkoleniowe,

ANIMOWANIE – 5 zadań, 144 spotkania,

PROMOWANIE – 8 zadań, 67 narzędzi komunikacji.

Rozpoczęcie wdrażania przewidziane jest na 2024 rok.

Skip to content