Aktualności Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 DOTYCZĄCE INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023

dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
na działce nr 70/41 obręb 0002 Pasłęk miasto WARIANTOWO:

I. PV na dachu nowobudowanego CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO – budynek usługowy w Pasłęku

II. PV jako zadaszenie parkingu o wystawie południowo zachodniej i paneli pionowych części ogrodzenia o wystawie wschód-zachód

 1. Dane INWESTORA:

nazwa:               Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

adres:                ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

województwo:   warmińsko-mazurskie

REGON               280107270

NIP                     5782930542

telefon/ faks:    55-239-49-61, 55-643-58-45,

kontakt:             Stanisława Pańczuk, tel. 602-516-830

2. Przedmiot OFERTY i lokalizacja:

nazwa:   Instalacja paneli fotowoltaicznych w systemie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ:

Wariant I: PV na dachu budowanego CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO – budynek usługowy w Pasłęku, , o wystawie południowo zachodniej,

WARIANT II: PV jako zadaszenie parkingu o wystawie południowo-zachodniej i paneli pionowych części ogrodzenia o wystawie wschód – zachód,

w tym:

 1. roczne zapotrzebowania na energię w nowobudowanym CRL wynosi 24 tys. kWh;
 2. obliczenie mocy instalacji PV rocznym zapotrzebowaniu 24 tys. kWh i wystawie dachu południowo – zachodnim;
 3. wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej wraz z uzgodnieniami;
 4. wykonanie pełnego zakresu instalacji fotowoltaicznej;
 5. zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do operatora systemu dystrybucyjnego.

adres:  ul. Heweliusza, 14-400 Pasłęk

kategoria obiektu budowlanego: XXVI

numery działek ewidencyjnych: 70/41

nazwa i nr. obrębu ewidencyjnego: 280407_4.0002 Pasłęk 02

3. Numer OGŁOSZENIA:

oferta                            nr 2/2023

osoba do kontaktu:       Stanisława Pańczuk tel. 55 239 49 61, 602 516 830

4. Termin złożenia OFERTY:

zgłoszenia ofert:           do dnia 04.07.2023 r. do godz. 14.00 (przedłużono termin zgłoszenia ofert z powodu podania błędnego adresu e-mail w zapytaniu)

rozpatrzenie ofert:        do dnia 10.07.2023 r. do godz. 14.00

5. Termin realizacji USŁUGI:

 od 01.08.2023 roku do 30.03.2024 roku

6. Miejsce i sposób składania OFERTY:

OFERTĘ należy złożyć w formie:

 • papierowej, za pomocą poczty tradycyjnej lub bezpośrednio – na adres: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, lub
 • e-mail – na adres: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl (poprawiono adres e-mail), z dopiskiem:

Oferta na instalację paneli fotowoltaicznych z inwerterem na budowanym Centrum Rozwoju Lokalnego w Pasłęku w systemie zaprojektuj i wybuduj”

7. Sposób przygotowania OFERTY

OFERTA powinna być złożona w języku polskim,

w OFERCIE należy wskazać cenę netto/brutto ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz czas realizacji:

netto:                                                      ………………………… zł

podatek VAT w wysokości ……. % –           ………………………… zł

brutto:                                                    ……..…………………. zł

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………..).

 • ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • OFERTA wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Charakterystyka obiektu budowlanego do instalacji paneli fotowoltaicznych z inwerterem

Obiekt budowlany jest W BUDOWIE na działce Inwestora nr 70/41, obręb 02 Pasłęk, kalenicą równolegle do ul. Heweliusza KIERUNEK PÓŁNOC – POŁUDNIE.

Jest to obiekt nowobudowany, który wg harmonogramu budowy na koniec lipca 2023 roku powinien mieć gotową konstrukcję dachu i jego pokrycie.

Zgodnie z projektem budowlanym przyjęto możliwość realizacji wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne z użyciem pompy ciepła woda/powietrze na potrzeby c.o. i c.w.u.

9. Informacje ogólne projektowanej budowy CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO w Pasłęku:

 • zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie – w załączeniu,
 • zgodnie z rysunkami z projektu technicznego nowobudowanego obiektu – w załączeniu.

10. Do zamówienia dołączony jest:

 • plan zagospodarowania terenu i rzut dachu z dokumentacji projektu technicznego,
 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enegra–Operator SA Odział w Olsztynie,
 • obliczenia z projektu budowlanego.

11. Wymagania:

Przy składaniu ofert na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych z inwerterem w systemie zaprojektuj i wybuduj WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego zgodnie z obliczeniem zapotrzebowania na energię użytkową wg obliczeń z dokumentacji technicznej budynku Centrum Rozwoju Lokalnego w Pasłęku.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz wszystkich dodatkowych prac i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym:

 • określenie zapotrzebowania na moc instalacji PV w nowobudowanym obiekcie
 • wykonanie projektu technicznego instalacji paneli fotowoltaicznych z inwerterem z uzgodnieniami,
 • wykonanie pełnego zakresu instalacji paneli fotowoltaicznych z inwerterem wraz z uzgodnieniami, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną,
 • wskazanie na jakich panelach słonecznych i falownikach fotowoltaicznych będzie pracować instalacja,
 • podłączenie instalacji do systemu zaopatrzenia w energię,
 • zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do operatora systemu dystrybucyjnego,
 • wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ostateczna.

12.  Lista dokumentów wymaganych od WYKONAWCY – SPEŁNIENIE KRYTERIÓW UDZIAŁU:

 • dokumentacja potwierdzająca spełnienie kryteriów dostępowych,
 • dokument potwierdzający zawarcie przez Wykonawcę Umowy Ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem sumy gwarancyjnej,
 • oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • oferta przygotowana przez WYKONAWCĘ w oparciu o przedstawione dane z dokumentacji projektowej oraz datę realizacji ZAMÓWIENIA.

13. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW DOSTĘPOWYCH:GWARANCJA

1) GWARANCJA:

 • Minimum 10 lata na panele fotowoltaiczne,
 • Minimum 5 lat na inwerter,
 • Minimum 3 lata na pozostałe elementy instalacji PV,
 • Rękojmia na całość instalacji PV;

2) DOŚWIADCZENIE: wykonanie w ostatnich 3 latach minimum 3 instalacji PV o mocy minimum 30 kW potwierdzone stosownymi dokumentami, jak w pkt 12.

14. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:

 1. CENA                          – 80%;

2) WARUNKI SERWISU     – 20%:

 • za serwis do 48h            – 100% punktów warunków serwisu (ppkt 2),
 • za serwis do 7 dni          – 50% punktów warunków serwisu (ppkt 2),
 • za serwis powyżej 7 dni – 0 % punktów warunków serwisu (ppkt 2),

3) SUMA PUNKTÓW:

CENA waga 80% + WARUNKI SERWISU waga 20% = SUMA ……….. pkt.

15. Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

rozpatrzenie ofert nastąpi do 10.07.2023 r. do godz. 14.00, zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i skontaktuje się z WYKONAWCĄ ZAMÓWIENIA.

Skip to content