Aktualności Nabory PROW

Ogłoszenie o naborze nr 31/2022/PG – projekty grantowe – Smart Village

OGŁOSZENIE NR 31/2022/PG NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU
W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie od 15 marca do 30 marca 2022 r, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Data ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu – 28 lutego 2022 roku.

II. Miejsce, czas i sposób składania wniosków o powierzenie grantu

Miejscem składania wniosków o powierzenie grantu przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 jest siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez KE LGD.

Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o zamiarze złożenia wniosku, tel. 55 643 58 45.

III. Forma wsparcia

Prefinansowanie (zaliczka) – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania.

Refundacja poniesionych kosztów – 50% wartości grantu po przyjęciu sprawozdania grantobiorcy.

IV. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.):

 • Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023, w tym gminą wiejską Elbląg, gminą wiejską Iława, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim.
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.
 • Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023, nieprowadzące działalności gospodarczej.
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.
 • Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

V. Zakres zadań tematycznego projektu grantowego i wysokość dostępnych środków w Projekcie grantowym oraz intensywność pomocy

Tematyczność Projektu grantowego to: Projekt grantowy koncepcje Smart Village.

Zakres zadań zgodny z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz LSR OW KE 2016-2023, tj.:

Rozwinięta partnerska współpraca.

Intensywność przyznania pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji; w przypadku JSFP koszty te są redukowane do iloczynu ich sumy i współczynnika 0,6363.

Punktowany wkład własny, jeżeli występuje, wynosi co najmniej 5% wartości zadania. 

W przypadku JSFP wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20%.

V. Warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru i oceny wnioskodawców oraz ustalenia kwoty wsparcia na zadania w ramach projektu grantowego

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.), a ponadto:

 • spełnić warunki oceny wstępnej,
 • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów wyboru grantobiorców tj.:
Nr zakresuNazwa zakresu tematycznego projektu grantowegoPrzedsięwzięcie LSR OW KE 2016-2023Minimalna, niezbędna ilość punktów
31/2022/PGProjekt grantowy koncepcje Smart Village1.1.5.42

Kryteria wyboru grantobiorców stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zadań w projektach grantowych

VIII. Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami:

 • indywidualnie w formie elektronicznej poprzez program ZOOM, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania on-line,
 • w formie telekonferencji (spotkania informacyjne, warsztaty) poprzez program ZOOM, po uprzednim zgłoszeniu udziału na spotkaniu on-line,
 • telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00,
 • zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 26 czerwca 2017 roku.

IX. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, Regulamin wyboru grantobiorców, formularze wniosków o powierzenie grantu, karty wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantu na realizację zadania, karty wyboru grantobiorców, umowy o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania, karty monitoringu realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – www.kanal-elblaski-lgd.pl.

X. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania kwoty grantu

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania kwoty grantu zawiera wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami.

Elbląg, 11 lutego 2022 roku

Skip to content