Aktualności Nabory PROW Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze 21/2020/PI – tworzenie firm

OGŁOSZENIE NR 21/2020/PI O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 22 czerwca 2020 roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Data ogłoszenia naboru wniosków – 15 maja 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 jest siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez ARiMR. 

Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o zamiarze złożenia wniosku, tel. 55 643 58 45.

Forma wsparcia

Premia dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.):

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.

Zakres tematyczny operacji zgodny z LSR OW KE 2016-2023

Podejmowanie działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie operacji oraz kryteria wyboru operacji

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez KE LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) a ponadto:

spełnić warunki oceny wstępnej, 

zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów wyboru operacji tj.:

Nr zakresu Nazwa zakresu tematycznego operacji Przedsięwzięcie LSR OW KE 2016-2023 Minimalna, niezbędna ilość punktów
21/2020/PI Podejmowanie działalności gospodarczej 1.1.1. 27,0 pkt

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania operacji w projektach indywidualnych

Nr zakresu Nazwa zakresu tematycznego operacji Przedsięwzięcie LSR OW KE 2016-2023 Limit środków na 2019 rok w zakresie Maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
21/2020/PI Podejmowanie działalności gospodarczej 1.1.1. 600 000,00 PLN 100 000,00 PLN
RAZEM NABÓR NR 21/2020/PI 600 000,00 PLN X

Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami: 

osobiście w siedzibie biura KE LGD (ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania,

w formie telekonferencji poprzez program ZOOM, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania on-line,

telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00,

zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania
z 26 czerwca 2017 roku

Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na wdrażanie operacji

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na wdrażanie operacji zawiera wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Elbląg, 15 maja 2020 roku

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł
Skip to content