Aktualności

Refleksje po warsztacie…

We wtorek, 23 lutego 2024 r. odbył się warsztat refleksyjny nad wdrażaniem i zarządzaniem LSR 2016-2023 przez KE LGD.

A w wyniku warsztatu refleksyjnego zdecydowana większość uczestników stwierdziła, że realizacja finansowa i rzeczowa LSR 2016-2023 przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą!

Na poszczególne pytania ankiety dot. ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 ankietowani odpowiadali w większości zgodnie.

W wyniku dyskusji pojawiło się stwierdzenie, że jakość składanych wniosków ma bardzo duży wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie. Padło też zdanie, że jakość wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej budzi wątpliwość i aby ją podnieść trzeba jak najwięcej edukować, czyli prowadzić szkolenia i warsztaty.                                                                                                     

Na warsztacie refleksyjnym KE LGD pytało o stopień spełnienia swojej roli przez kryteria wyboru projektów. Uczestnicy warsztatów stwierdzili, że kryteria spełniają swoją rolę w bardzo dobrym stopniu, są jednoznaczne, obiektywne i pozwalają wybrać najlepsze wnioski.
Zgłoszone wątpliwości odnośnie kryteriów to zasugerowanie zbyt dużego uprzywilejowania grup defaworyzowanych. Aby poprawić katalog kryteriów ankietowani zaproponowali ich konsultacje i ocenę przez np. samorządy.                                                                                                          

Zdaniem uczestników warsztatów wybierane i uznane za zgodne z celami LSR projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów strategii oraz odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru KE LGD.

Aby zareagować na widoczne zróżnicowanie potrzeb między gminami według uczestników warsztatu należałoby złagodzić kryteria, cały czas konsultować potrzeby społeczne i premiować obszary defaworyzowane. 

Zdecydowana większość uczestników warsztatów opowiedziała się, że przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje, niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.

Na pytanie czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów zdania były podzielone. Zaproponowane ku podniesieniu użyteczności procedur zmiany to: składanie wniosków przez generatory internetowe, zmniejszenie formalności, zwiększenie zaufania do beneficjentów. 

Uczestnicy warsztatów podsumowując stwierdzili, że skuteczność działania biura KE LGD jest bardzo wysoka, działania animacyjne, informacyjno-promocyjne i doradcze są profesjonalne a pracownicy są kompetentni i pomocni. Ankietowani zaproponowali jako element usprawniający pracę Biura zwiększenie zatrudnienia w KE LGD. Bardzo dziękujemy za docenienie i miłe słowa, to duża motywacja do działania!

A przy okazji spotkania skonsultowaliśmy przygotowywane w ramach LSR 2023-2029 dokumenty:

    1. Harmonogram Planu Komunikacji

    1. Kryteria wyboru i oceny operacji i zdań grantowych

    1. Procedury

 J

Skip to content