Spotkanie informacyjne - koordynacja marki KKE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne - koordynacja marki KKE6 grudnia 2017 roku w Elblągu z inicjatywy Kanał Elbląski LGD odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone koordynacji marki KKE. Uczestniczyło 61 osób wg listy obecności. Przedmiotem były wystąpienia o wpisie Kanału Elbląskiego na listę UNESCO, o komercjalizacji marki Krainy Kanału Elbląskiego, o Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania, o szkoleniach i doradztwie dla właścicieli firm i ich pracowników. Prelegntami byli:

dr Cezary Wawrzyński, sekretarz Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie przedstawił długą drogę starań o wpis Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO oraz szacunkową liczbę turystów związany z tym wpisem.

Stanisława Pańczuk zaprezentowała efekty 20 lat starań związanych z turystycznym zagospodarowaniem Kanału Elbląskiego, w tym zadania koordynatora zrealizowane w 2017 roku oraz planowane do 2020 roku i wpisane w Koncepcję budowania i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania.

Celina Długajczyk, Manager Biznesu w Turystyce, Trener Marketingu Terytorialnego przedstawiła proces komercjalizacji marki destynacji Krainy Kanału Elbląskiego.

Barbara Bąkowska prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprosiła przedsiębiorców do korzystania ze szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dotowanych w ramach działania 10.6 RPO Warmia Mazury BUR Pasłęk.

XXXI-III-7-2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXXI-III-7-2017 posiedzenie Zarządu1 grudnia  2017 roku odbyło się XXXI-III-7-2017 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD. Zrealizowany Porządek Obrad obejmował:

1.     Przyjęcie porządku XXXI-III-7/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
2.     Przyjęcie protokołu z XXX-III-6/2017 posiedzenia Zarządu z 5 października 2017 roku.
3.     Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie w poczet członka Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
4.  Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.2 przez beneficjentów operacji.
4.  Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
5.     Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.3 Koszty bieżące i aktywizacja.
6.     Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
7.  Sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym sprawy zatrudnienia, wynagrodzenia i zakupów.
8.     Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
9.     Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
10.  Zamknięcie posiedzenia.

Rowerowy Zawrót Głowy w Kamieniu Małym

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy Zawrót Głowy w Kamieniu MałymSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA WOLA KAMIEŃSKA jest naszym grantobiorcą i zrealizowało zadanie pn.: Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami naszych przodków"

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 33.210 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 29.997 PLN

Umowy w GOK Laseczno w ramach LEADERa

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowy w GOK Laseczno w ramach LEADERa

13 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie, Gmina Iława, zorganizowano uroczystość podpisania umów o przyznaniu pomocy w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Program spotkania:

1) Otwarcie spotkania i powitanie gości - Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2) Prezentacja funkcjonowania lokalnej grupy działania oraz podsumowanie naborów wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - Stanisława Pańczuk Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elblaski Lokalna Grupa Działania

3) Prezentacja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie - Grażyna Piękos Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

4) Uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy z Beneficjentami w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowy w imieniu Samorządu Województwa podpisują Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

5) Trzy Lokalne Grupy Działania z Warmii i Mazur: LGD Kanał Elbląski, LGD Ziemia Lubawska i LGD Mazurskie Morze podpisują umowę partnerską o realizacji projektu współpracy o akronimie MPT - Markowy Produkt Turystyczny.

S.Pańczuk

 

Propozycje zmian o ochronie ziemi

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Propozycje zmian o ochronie ziemi

Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotował propozycje zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji.

Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt nie narusza podstawowego celu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jakim jest ochrona polskiej ziemi rolnej i zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych, w pierwszej kolejności przez rolników, na powiększenie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom, a także uwzględniają znaczną część wniosków przekazywanych przez organizacje rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby fizyczne i prawne oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Projekt ustawy został dziś skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.  Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Więcej pod linkiem:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Propozycje-zmian-w-ochronie-ziemi