Lista wybranych wniosków PO FIO WML3_2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W naborach 2019 w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3 komisja oceniajaca wybrała wnioski do finansowania. z obszaru Punktu Animacyjno-Dradczego w Elblągu prowadzonego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania do dofinansowania wybrano 7 wniosków na kwotę 25.000 PLN.

Oto listy wybranych wniosków do dofinansowania:

S.Pańczuk

 

Listy złożonych wniosków w konkursach PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W naborach trwających od 6 do 20 maja 2019 roku wpłynęły następujące wnioski w działaniu 19.2 PROW w konkursach:

14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej 14 wniosków na kwotę dotacji 1.381.741 PLN, przy limicie dotacji 600.000 PLN.

15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej - 0 wniosków, przy limicie dotacji 181.923,29 PLN.

16/2019/PG - w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - 3 wnioski na kwotę dotacji 58.275 PLN przy limicie 145.765,62 PLN oraz w zakresie edukacji - 1 wniosek na kwotę 10.000 PLN, limit 10.000 PLN.

Kolejne nabory wniosków planowane są na jesień 2019 roku w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i projektu grantowego.

S.Pańczuk

Najlepszy beneficjent poprosił nas o promocję swojego projektu!

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Najlepszy Beneficjent Kanał Elbląski LGD i najbardziej zadowolony z przedsięwzięcia, poprosił nas o wspólną promocję swojego projektu. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Dobry plan, dobry wniosek, dobry biznesplan i wykonanie przynoszą efekty.

Oto OGŁOSZENIE - tablica informacyjna o projekcie:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Modernizacja i rozwój firmy Nowapol poprzez zakup mini koparki gąsienicowej z przyczepą transportową mająca na celu Wzrost poziomu zatrudnienia i dochodów firmy poprzez zakup mini koparki oraz utworzenie 2 miejsc pracy, oraz zachowanie trwałości projektu przez 3 lata od płatności końcowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: Artur Ragin

Zamieściła Stanisława Pańczuk

Pierwsze projekty przyjęte

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Od 6 do 20 maja 2019 roku trwają nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, zadania do projektu grantowego.

Przyjęliśmy już dwa pierwsze wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej.

Przyjęte wnioski będą podlegać ocenie wstępnej przez pracowników biura Kanał Elbląski LGD, a potem zgodności z LSR przez Radę Stowarzyszenia - na podstawie kryteriów wyboru i oceny operacji. Mamy na to 52 dni.

Po ocenie wstępnej i ocenie zgodności z LSR wybrane przez Radę wnioski trafiają do oceny formalnej i merytorycznej do Urzędu Marszałkowskiego.

Z tymi wnioskodawcami, których wnioski przejdą pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Zarząd Województwa podpisuje umowy na dotacje. Od tego momentu Beneficjenci dotacji mogą realizować zadania (zwane w PROW operacjami).

Dotacje Beneficjentom są przekazywane na podstawie tzw. wniosków o ptatność z tym, że w każdym działaniu jest nieco inna procedura.

Dla przypomnienia - kryteria wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia w projektach indywidualnych i zadań w projekcie grantowym.

S.Pańczuk

Zamiar realizacji operacji własnych LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje, że nie wpłynął żaden wniosek/informacja o zamiarze realizacji operacji własnych LGD Kanału Elbląskiego.

Informacja o zakresie tematycznym operacji, była zamieszczona 2 kwietnia 2019 roku i dotyczyła:

nr 4/2019/OWKE - odnowienia oznakowania szlaków kajakowych

nr 5/2019/0wKE - oferty wsi tematycznych

Ponieważ żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnych LGD, to wnioski może złożyć LGD Kanału Elbląskiego. 

Termin naboru wniosków jest ogłoszony od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019 roku

S.Pańczuk