Podpisana umowa na funkcjonowanie LGD w 2009 roku

| . Opublikowano w Aktualności

Umowa przyznania pomocy  w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu zostala podpisana 5 października 2009 roku. Wartość umowy wynosi 402 757,94 zł i obejmuje refundację bieżących kosztów administracyjnych oraz pozostałych kosztów aktywizacji i nabywania umiejętności.

W ramach kosztów bieżących można sfinansować m.in.: wynagrodzenie Rady, pracowników, obsługi księgowej i prawnej, aktualizacji strategii oraz koszty delegacji pracowników, Zarządu i Rady, najem pomieszczeń biurowych, zakup i utrzymanie sprzętu.

W ramach kosztów pozostałych refundacji może podlegać: opracowanie i aktualizacja strony www, doradztwo w zakresie przygotowania wniosku na realizację operacji, szkolenia pracowników, członków Zarządu i Rady, druk mapy i przewodnika o obszarze Kanału Elbląskiego, informatora o LGD i LSR, materiały promocyjne i rajd Szlakiem Pocztyliona, warsztaty szkoleniowe, spotkania informacyjne i aktywizujące lokalnych liderów - beneficjentów operacji w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 - 2013.

Z uwagi na bardzo krótki czas pozostały do realizacji zaplanowanych zadań w 2009 roku wspomniana kwota nie zostanie wykorzystana w ramach przyznanego na 2009 rok limitu środków. Limit ten zostanei przesuniętry na lata 2011 - 2015

S.Pańczuk

Zmiana umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

| . Opublikowano w Aktualności

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju została zmieniona 5 października 2009 roku. Zmiany dotyczą struktury organizacyjnej LGD, harmonogramu ogłaszania konkursów i kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015. Ponadto zadania zastąpiono zakresem przedsięwzięć i uprawnionymi beneficjentami.

Zaproponowane zmiany LSR zostały wypracowane podczas warsztatów szkoleniowych 4 września 2009 roku i przyjęte podczas Walnego Zebrania Członków 10 września 2009 roku.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ułatwią ogłoszenie konkursów, wybór i ocenę operacji w ramach "odnowy wsi" i tzw. "małych projektów" realizowanych poprzez oś IV LEADER.

S.Pańczuk

Wnioski na konkursy: odnowa i rozwój wsi, małe projekty

| . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu z dniem 5 października 2009 roku złożyło dwa wnioski o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzialania "odnowa i rozwój wsi" i tzw.  "małych projektów".

Termin składania wniosków w obu konkursach okreśłono od 2 do 20 listopada 2009 roku.

Miejsce składania wniosków to Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój 25.

Limit dostępnych środków w konkursie odnowy wsi wynosi 1.623.000 zł i obejmuje wybór 9 operacji, a w ramach małych projektów limit środków wynosi 854.300 zł na około 43 operacje.

Konkurs wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.warmia.mazury.pl

oraz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD: www.kanal-elblaski-lgd.pl.

Od 8 października 2009 roku przewidziane są spotkania informacyjne i warsztaty oraz doradztwo eksperckie z zakresu LSR, odnowy wsi i małych projektów.

S.Pańczuk

Szkolenie przedstawicieli organu decyzyjnego LGD (rady)

| . Opublikowano w Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Umowa nr BDGzp-2915A-50/09) dwudniowe szkolenia dla członków organów decyzyjnych (Rady) lokalnych grup działania pn.:

"Metodyka pracy organu decyzyjnego (Rady) w zakresie zgodności operacji i ich oceny według lokalnych kryteriów w ramach wdrażania LSR przez LGD"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organów decyzyjnych, po jednej osobie z lokalnej grupy działania. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowej osoby z danej LGD. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu uczestnika oraz osoby dodatkowej jest bezpłatny (z wyłączeniem kosztów dojazdu, dodatkowego noclegu i dodatkowego wyżywienia).

Prosimy o zgłaszanie na poszczególne szkolenia przedstawicieli LGD z określonych województw, przyporządkowanych do konkretnej lokalizacji szkolenia - zgodnie z kolumną "Podział LGD wg województwa".

Więcej informacji znajduje się na stronie www.cdr.gov.pl/krakow

Karty zgłoszeń uczestnictwa należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer 12 424 05 05 w terminie do 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na nr: 12 424-05-02 lub 20

Dla LGD z województwa warmińsko - mazurskiego szkolenia przewidziane są w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie k.Warszawy w 2 terminach: 03-04 i 05-06 listopada 2009 roku.

LGD nie zwraca członkom Rady kosztów podróży za udział w szkoleniu.

Źródło: www.cdr.gov.pl/krakow

Wyniki I Forum LGD Warmii i Mazur

| . Opublikowano w Aktualności

W pierwszym Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur w Barczewku koło Olsztyna 1-2 października 2009 roku uczestniczyło 8 LGD Warmii i Mazur oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Podczas forum wypracowano założenia porozumienia o wspólpracy LGD Warmii i Mazur oraz wspólne zadania do realizacjo do 2011 roku wraz z zakresem odpowiedzialności i budżetami poszczególnych przedsięwzięć.

W ramach współpracy LGD Warmii i Mazur zaplanowano:

- organizację corocznie 5 spotkań Forum LGD Warmii i Mazur połączonych tematycznie ze szkoleniami dotyczącymi promocji turystycznej, wydawnictw, tworzenia i sprzedaży produktu turystycznego oraz realizacji kolejnych wspólnych zadań;

- opracowanie strony internetowej oraz wydawanie wspólnych publikacji związanych ze szlakami turystycznymi, produktami lokalnymi, działalnością artystyczną na obszarach wiejskich, informatorem o LGD Warmii i Mazur;

- organizację corocznie 2 imprez promocyjnych w ramach Festiwalu LGD Warmii i Mazur. Wiosenny Festiwal rozpoczyna LGD Wysoczyzny Elbląskiej i będzie związany z Cesarską Majówką, jesienny - LGD Lączy Nas KanałuElbląski i będzie dotyczył rajdu gwiaździstego.

Drugie Forum LGD Warmii i Mazur będzie poświęcone tematyce szlaków rowerowych, konkursowi na logo i layout, wspólnym publikacjom oraz podpisaniu porozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur. Odpowiedzialne za to zadanie jest LGD Kanalu Elbląskiego, podobnie jak za ogłoszenie konkursu na logo i layout LGD Warmii i Mazur.

Kolejne spotkania w ramach Forum LGD Warmii i Mazur związane będą z publikacjami i Festiwalem LGD Warmii i Mazur.

S.Pańczuk