Zaproszenie na I debatę i warsztaty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

KONCEPCJA BUDOWY I UPOWSZECHNIANIA SIECIOWYCH MAREK TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO I ICH KOMERCJALIZOWANIE


11 maja 2017 roku, godz. 09.00-15.00


Miejsce:        Elbląg, Kamieniczki Elbląskie,
ul. Świętego Ducha 3-4

09.00-09.30 Wprowadzenie do debaty, analiza SWOT - ranking
   Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

09.30-09.45 Rezultaty zintegrowanego systemu promocji
   turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego
   2009-2016        Anna Jaroszuk, Henryk Kropidłowski

09.45-11.00 Koncepcja tworzenia Szlaku Kulturowego Kanału
                   Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana
                   prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

11.00-11.30 Koncepcja przebudowy tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - prezentacja Krzysztof Mieczkowski

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45-13.00 Produkty turystyczne i ich pakietowanie w Krainie
                  Kanału Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana 
                  prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.00-13.45 Zadania Rady Programowo–Naukowej Szlaku
                   Kulturowego Kanału Elbląskiego
                   - wykład i dyskusja moderowana 
                   prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.45–14.45 Warsztaty analizy TOWS, misja i wizja, problemy i
                   cele, propozycje zadań do realizacji
                   Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

14.45-15.00 lunch


Koncepcja rozwijania i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO - zadanie realizowane w ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem


 

Planowany termin naboru wniosków PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Planowany termin naboru wniosków PROWPlanowany termin ogłoszenia naborów wniosków - 8 maja 2017 roku.

Planowany termin naborów wniosków - od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku.

Przewidywane zakresy i limity środków w naborach:

 

Nr 3/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780 PLN.

Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 747 712 PLN.

Nr 5/2017 - budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu dotacji - 800 000 PLN.

Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, kwota limitu dotacji - 600 000 PLN.

Nr 7/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji - 100 179 PLN.

Nr 8/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji, dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595 PLN.

Nr 9/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji - 50 000 PLN.

RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4 162 266 PLN.

Zakończony nabór wniosków PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 

Czytaj więcej: Zakończony nabór wniosków PO FIO WML 2Do 20 kwietnia 2017 roku organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE II”
 
Łącznie zostały złożone 144 wnioski
Od 21 kwietnia do 19 maja 2017 roku zespół ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:

  • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje mailowe,
  • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
    Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

Spotkanie informacyjne PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne PO FIO WML 2Trwa nabór wniosków w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie (od 27 marca 2017 roku do 20 kwietnia 2017 roku). 30 marca 2017 roku w Małdytach odbyło się spotkanie informacyjne nt. opracowywania wniosków na mikrodotacje w ramach ogłoszonych naborów. Podstawowe informacje zawarte są w prezentacji ze spotkania.

 

S.Pańczuk

Po warsztatach dla wnioskodawców działania 19.2 PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po warsztatach dla wnioskodawców działania 19.2 PROW 2014-202030 marca 2017 roku w Małdytach odbyły się warsztaty z pisania wniosków aplikacyjnych o wsparcie operacji w ramach działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na prośbę uczestników warsztatów poniżej prezentacje ze szkolenia: 

S.Pańczuk