Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Polityka prywatności

Paweł Tucki | . Opublikowano w Uncategorised

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem tel. 55 239-49-61, 55 643-58-45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (zwanym dalej: administratorem danych osobowych).
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 3. Zebrane Państwa dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt I.2., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów związanych z realizacją:
 • przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 627) oraz przepisów wydanych na ich podstawie, w tym:
 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861),
 2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1839),
 3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822);
 • POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem oraz umów z PARTNERAMI POROZUMIENIA, w tym:
  1. Umową na wykonywanie zadań rozwoju i promocji turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Miastem Gminą Elbląg,
  2. Umową na wykonywanie zadań rozwoju i promocji turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Elbląskim,
  3. Umową na wykonywanie zadań rozwoju i promocji turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Iławskim,
  4. Umową na wykonywanie zadań rozwoju i promocji turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Ostródzkim;
 • Umowy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018
 • zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, polegającym na prowadzeniu jego działalności statutowej.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie aktualny cel, dla którego są przetwarzane zgodnie z okresami określonymi w umowach na realizację strategii/projektów/zadań, liczonymi od dnia zakończenia realizacji zadania i akceptacji sprawozdania końcowego lub do momentu, kiedy podstawą będą inne przepisy prawa.
 3. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 4. Jako osobom fizycznym, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
  W przypadku niepodania danych, Państwa udział w realizacji zadań nie będzie możliwy, z powodu formalnej i prawnej niemożności rozstrzygnięcia.
 7. Pani/Pana dane nie będą ulegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG w 2017 r. (Unię Europejską, Islandię, Lichtenstein i Norwegię).

 

S.Pańczuk

Obszar, cele i metody działania

| . Opublikowano w Uncategorised

 ZASIĘG TERYTORIALNY

12 gmin - 9,3% powierzchni województwa:

 • powiat elbląski 6 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki;
 • powiat iławski     4 gminy:  Iława, Kisielice, Susz, Zalewo;
 • powiat ostródzki  2 gminy:  Małdyty, Miłomłyn.

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ

2.414 km2; 94.173 osoby; zaludnienie 39 osób/km2

 • w powiecie elbląskim   6 gmin    –    954 km2 43.573 mieszkańców 45,7 osób/km2
 • w powiecie iławskim    4 gminy   – 1.110 km2 39.084 mieszkańców 35,2 osób/km2
 • w powiecie ostródzkim 2 gminy  –    350 km2 11.516 mieszkańców 32,9 osób/km2

WIZJA KANAŁ ELBLĄSKI LGD

"Obszar Kanału Elbląskiego otwarty na nowe możliwości i perspektywy rozwoju"

CELE STATUTOWE KANAŁ ELBLĄSKI LGD

Rozwój obszarów wiejskich poprzez:

 • Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 i 2016-2023 dla Gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice,  Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo
 • Wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru wymienionych 12 gmin
 • Promocja obszarów wiejskich położonych w w/w gminach
 • Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach

 KIERUNKOWE ZADANIA KANAŁ ELBLĄSKI LGD

Badania i analizy

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich wokół Kanału Elbląskiego

Plany Odnowy Miejscowości

Dokumentacje Organizacji Ruchu tras rowerowych

Kształcenie liderów wiejskich

W latach 2006-2018 przeprowadzono 201 szkoleń w ciągu 332 dni, 8.141 osobodni, 5 spotkań animacyjnych, 819 osobodni oraz obsłużono wizyty studyjne w ciągu 54 dni, 745 osobodni, w tym 13 wyjazdowych w ciągu 53 dni, 716 osobodni - wg stanu na 31.12.2018 roku, udzielono 30 doradztw indywidualnych.

Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich

 • Wytyczono, oznakowano i poddano konserwacji 679 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 121 km szlaku kajakowego Kanału Elbląskiego, 36 km Szlaku Pocztyliona i oznakowanie 400 obiektów przyrodniczo-kulturowych.
 • Opracowywano i wydano 27 zwartych publikacji (48 wydań) w 60.024 egz., w tym: przewodniki i mapy turystyczne, informatory, katalogi oraz 14 ofert produktów turystycznych w 18.000 egz., 23 wzory widokówek w 25.600 egz., 4 ulotki o LGD w 25.000 egz., 12 questów w 12.000 egz., 4 filmy - 3.400 kopii, 3 strony www: kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.krainakanaluelblaskiego.pl - w latach 2016-2018 - 30.924 unikalnych użytkowników oraz 3 fanpage - 85.129 unikalnych odbiorw www.facebook.com/LGD-Kanał-Elbląski, www.facebook.com/Kraina-Kanału-Elbląskiego, www.facebook.com/Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.
 • Organizowano i wzięto udział w 52 imprezach promocyjno-integracyjnych, targach i wystawach, rajdach rowerowych i pieszych, spływach kajakowych, maratonach wrotkarskich, jarmarkach, piknikach i innych wydarzeniach promocyjnych w ciągu 75 dni, z aktywnym udziałem 2.056 osób, w tym 30 lokalnych, 10 regionalnych, 8 krajowych, 4 międzynarodowych.

Inwestycje w kapitał, infrastrukturę społeczną i gospodarczą

W latach 2009-2015 Kanał Elbląski LGD była operatorem 245 dotacji za 16.640.419,55 zł

W ich wyniku wykonano: 70 szkoleń, 606 imprez, 53 wybudowane lub wyremontowane świetlice, 103 zagospodarowane centra wsi, place zabaw, parki, plaże, przystanie, wieże widokowe, 10 odnowionych zabytków, 5 publikacji, 1 pracownię multimedialną, 2 punkty Informacji Turystycznej, 3 doposażone zespoły ludowe, 1 produkt turystyczny, 12 gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, 14 nowych i rozwiniętych przedsiębiorstw.

Rezultatami tych dotacji było: 1.911 uczestników szkoleń, 7.770 uczestników imprez, 129.996 korzystających z obiektów, 4.200 egz. publikacji, 25 utworzonych miejsc pracy, 12 nowych usług w gospodarstwach rolnych.

Na lata 2016–2023 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego przewiduje:

209 operacji na wartość dotacji LSR OW KE wynosi 14.440.000 zł, w tym realizacja LSR OW KE – 11.590.000 zł, projekty współpracy – 522.500 zł, koszty bieżące i aktywizacja – 2.327.500 zł, z tego 81.000 zł na działania komunikacyjne. W opracowaniu LSR uczestniczyło 3.421 osób z obszaru 12 gmin tworzących KE LGD.

Około 60% budżetu LSR OW KE 2016-2023 przewidziano na działania związane z turystyką.

Współpraca Kanał Elbląski LGD

 • PO FIO Warmia Mazury Lokalnie - w latach 2014-2018 zrealizowano 50 zadań, w ramach których zaangażowanych było 812 wolontariuszy. W realizacji zadań uczestniczyło 3.478 osób, a odbiorców zadań - 16.697. Wydatkowana kwota dotacji wyniosła łącznie 203.045,98 zł.
 • Rozwój i promocja turystyki Krainy Kanału Elbląskiego – zadanie realizowane w latach 2016-2020 w ramach partnerskiej umowy z 5 PARTNERAMI. Jej głównym zadaniem jest budowanie i upowszechnianie sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizacja. Do realizacji jest 44 zadań. W 2017 roku zrealizowano 7 zadań, w 2018 roku realizujemy 14 zadań.
 • Wydarzenia i zadania poza obszarem KE LGD. Łączna liczba dni z udziałem przedstawicieli KE LGD poza swoim obszarem wyniosła 122 dni i 212 osobodni.

Członkostwo Kanał Elbląski LGD w:

 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (odnowienie w 2015 r.)
 • Warmińsko-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (od 2016 r.)
 • Związku Stowarzyszeń Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur (od 2016 r.)
 • Związku Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie (od 2016 r.)

Członkami Kanał Elbląski LGD są:

 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
 • Związek Gmin Kanału Elbląskiego

Tworzenie sieci:

 • Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego. W swojej strukturze skupia 25 członków, gównie przedstawicieli branży turystycznej i organizacji pozarządowych, którzy podpisali deklaracje przystąpienia do Ekomuzeum. W ramach utworzonej sieci stworzono regulamin funkcjonowania EKKE, opracowano ulotkę i logo EKKE, prowadzony jest fanpage na Facebooku.
 • Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego. Sieć skupia 5 wsi tematycznych z obszaru KE LGD, które chcą ze sobą współpracować.