W latach 2009-2015 realizowany był projekt wybór LGD do realizacji LSR i Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja.  W ramach projektu "Wybór LGD do realizacji LSR" w latach 2009-2014 ogłoszono 27 konkursów, w ramach których wpłynęło 466 wniosków na łączną kwotę 30.961.872,83 zł. Podpisano 259 umów, 174 operacje zostały odrzucone, z 33 umów zrezygnowali beneficjenci operacji. Rozliczono 206 umów, do refundacji pozostało 38 operacji. Wartość zrefundowanych dotacji wynosi 10.519.003,21 zł. Do refundacji pozostało 3.014.319,41 zł. Niewykorzystany limit dotacji 4 działań LSR wynosi 2.218.717, 38 zł. W latach 2009-2015 w ramach "Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji" wykonano następujące zadania: Walne Zebranie Członków obradowało 11 razy podejmując 79 uchwał; Zarząd obradował 60 razy podejmując 240 uchwał; Komisja Rewizyjna obradowała 7 razy podejmując 32 uchwały; Rada obradowała 28 razy podejmując 575 uchwał; w Biurze LGD zatrudniano 7 osób na 6,05 etatów; z doradztwa w Biurze LGD skorzystało 777 osób; na wykonanie zadań zawarto 460 umów, w tym 17 wieloletnich, 11 o pracę, 119 o dzieło, 313 zlecenia; 97 wolontariuszy poświęciło swój czas na pracę na rzecz LGD Kanał Elbląski. W latach 2009-2015 Biuro KE LGD zrealizowało 20 projektów na wartość 3.537.603, 26 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 3.386.343,64 zł. Rezultaty i efekty tych projektów to: 59 szkoleń w trakcie 82 dni, 2.427 osobodni (6,6 roku 1 osoby); 43 spotkania i warsztaty animacyjne w ciągu 32 dni, 647 osobodni, 13 Planów Odnowy Miejscowości,  4 zarejestrowane stowarzyszenia; 16 wizyt studyjnych w ciągu 33 dni, 491 osobodni, w tym 7 wyjazdowych w ciągu 17 dni, 223 osobodni; 26 imprez promocyjnych w ciągu 44 dni, 1738 osobodni; 28 wydań 26 publikacji w 102.870 egz.; 4 strony internetowe: www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski, www.partnerstwo.questing.pl; 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych, 3737,9 km monitoringu tych szlaków, 83 tablice informacyjne, 2068 znaków malowanych typu R-1, 247 drogowskazów typu R-3, 1732 znaki metalowe typu R-1, 699 słupów metalowych, 149 słupów drewnianych. Wartość infrastruktury na szlakach rowerowych wynosi 205.122 zł; 13 kontroli działalności LGD; 17 umów na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie. Praca w projektach LGD Kanał Elbląski to duże wyzwanie i ciągle nowe doświadczenia. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom zadań, uczestnikom zdarzeń, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom za zaangażowanie, twórczą pracę, wspólne emocje i życzliwość. S.Pańczuk 
Drukuj

II Forum LGD Warmii i Mazur

włącz .

II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur, które odbędzie się 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu ma za zadanie:

 1. Zawarcie porozumienia o współpracy 14 Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur.
 2. Wypracowanie znaczącego produktu turystycznego Warmii i Mazur na bazie szlaków rowerowych.
 3. Przygotowanie realizacji sieciowych zadań LGD Warmii i Mazur.

Celem Prozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur jest:

 1. Wspólna edukacja, sumowanie wiedzy i doświadczenia.
 2. Integracja LGD wokół wspólnych działań.
 3. Samopomoc LGD, wsparcie merytoryczne, organizacyjne.

Zagadnienia związane ze szlakami rowerowymi obejmują:

 1. Przegląd planowania i zarządzania szlakami rowerowymi przez Urząd Marszałkowski i  Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, PTTK Oddział w Elblągu i Olsztynie, LGD Warmii i Mazur oraz LGD wokół Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1.
 2. Wykład Członka Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Krzysztofa Mieczkowskiego nt. tworzenia i znakowania szlaków rowerowych.
 3. Propozycje zagospodarowania szlaków rowerowych przez sieć wsi tematycznych oraz międzynarodowych projektów współpracy wokół szlaków rowerowych.
 4. Cykl wykładów profesora Janusza Majewskiego nt. tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych.

Ponadto w trakcie II Forum planowane są:

 1. Warsztaty dotyczące tworzenia logo i layoutu, struktury strony internetowej oraz informatora LGD Warmii i Mazur.
 2. Dyskusje wokół tematu III Forum i Wiosennego Festiwalu LGD Warmii i Mazur, Księgi Znakarskiej Szlaków Turystycznych Warmii i Mazur, realizacji lokalnych strategii rozwoju i sposobów ich finansowania.

Do udziału w dwudniowym forum zgłosiło się łącznie 107 osób, ściśle związanych z tematyką szlaków rowerowych, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi.

II Forum LGD Warmii i Mazur jest organizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu we współpracy z Powiatem Elbląskim, Sekretariatem Regionalnym  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz 14 LGD Warmii i Mazur.

S.Pańczuk

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież