Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Nabór na stanowisko pracy - pracownik adm. biurowy

| . Opublikowano w Aktualności

Zarząd Stowarzyszania Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. administracyjno - biurowych, na wniosek Kierownika Biura LGD.

Realizacja projektu „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i nabywanie umiejętności” wymaga spranego działania Biura LGD. Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 10 września 2009 roku  podjął decyzję o  wszczęciu postępowania w sprawie naboru  i zatrudnienia pracownika na stanowisku ds. administracyjno-biurowych. W związku z rozpoczęciem przygotowań do ogłaszania konkursów na nabór operacji w ramach Osi IV. Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 istnieje potrzeba pilnego ogłoszenia konkursu na w/w stanowisko.

Wymagane dokumenty:

 

list motywacyjny życiorys – curriculum vitae

kserokopie świadectw pracy kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

referencje i oryginał kwestionariusza osobowego oświadczenie o nie karaniu za przestępstwa popełnione umyślnie

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszania Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu, pokój 29, 25 lub pocztą na adres: Stowarzyszanie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „administracyjno-biurowe”, w terminie do 15 paździsrnika 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o liście kandydatów spełniających wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na tablicy informacyjnej Stowarzyszania Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu przy ulicy Komeńskiego 40.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Rekrutacji kandydatów na wolne stanowisko pracy dokona Komisja Rekrutacyjna poprzez test i rozmowę kwalifikacyjną.

Stanisława Pańczuk Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

OPIS STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. administracyjno - biurowych

A. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy

Stanowisko ds. administracyjno biurowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

B. Wymogi kwalifikacyjne - niezbędne

1. Wykształcenie – wyższe lub średnie.

2. Co najmniej roczny staż pracy.

3. Predyspozycje osobowościowe – innowacyjność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, dyspozycyjność, obowiązkowość, umiejętność nawiązywania kontaktów, w tym pracy w zespole, chęć podnoszenia kwalifikacji, gotowość do samokształcenia.

4. Podstawowa znajomość tematyki funkcjonowania stowarzyszeń, w tym przepisów prawa:

1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102. poz.1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766),

2) Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi, znajomość zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej w tym przepisów prawa:

1) Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427, Dz.U. z 2008 r. Nr 98, poz.634 oraz Nr 214, poz.1349),

2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442 z późn. zm.),

6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca  2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883),

7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, (z późn. zmianami),

8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

9) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

10) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

11) KPA, instrukcji kancelaryjnej.

C. Wymogi kwalifikacyjne - dodatkowe

1. Biegła obsługa komputera (Word, Excel, Outlook, programy graficzne, Power Point, generator wniosków) i innych urządzeń biurowych.

  1. Umiejętność redagowania pism.
  2. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym).

D. Zasady współzależności służbowej

Bezpośredni przełożony – Kierownik Biura LGD.

Pracownik jest służbowo odpowiedzialny wobec swojego bezpośredniego przełożonego. Wszystkie sprawy, z którymi pracownik zwraca się do przełożonego wyższego stopnia (poza szczególnymi przypadkami) powinny być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego.

E. Zasady zwierzchnictwa stanowisk

1. Nazwy bezpośrednio podległych stanowisk – nie dotyczy.

2. Nazwy stanowisk będących pod nadzorem merytorycznym – nie dotyczy.

F. Zasady zastępstw na stanowiskach

1. Osoba na stanowisku zastępuje: stanowisko ds.: stanowisko ds. promocji i wdrażania LSR

2. Osoba na stanowisku jest zastępowana przez: stanowisko ds.  stanowisko ds. promocji i wdrażania LSR

G. Krótka charakterystyka i cel pracy

Stanowisko ds. administracyjno - biurowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zajmuje się w szczególności: kompleksową organizacją biura projektu, realizacją bieżących działań administracyjno – biurowych, dbaniem o prawidłowy obieg informacji oraz dokumentów.

Stanowisko współpracuje z innymi LGD w kraju i za granicą, z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany doświadczeń, doradztwa, promocji LGD.

Z uwagi na charakter stanowiska, osoba zatrudniona na tym stanowisku systematycznie doskonali swoje umiejętności m.in. poprzez udział w szkoleniach, bieżące śledzenie wszystkich niezbędnych i dostępnych informacji na stronach internetowych stosownych ministerstw zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i innych, prasie specjalistycznej oraz prasie codziennej.

H. Odpowiedzialność pracownika

Pracownik odpowiada za terminowe i sumienne wykonanie prac zawartych w przedstawionym mu zakresie czynności. Odpowiada za powierzone mu mienie, stosunek do interesantów, jak
i współpracowników, punktualność i dyscyplinę pracy. Pracownik odpowiada również za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej.

I. Wyposażenie stanowiska pracy

  1. Sprzęt informatyczny – zestaw komputerowy wraz z drukarką i dostępem do Internetu.
  2. Środki łączności - telefon stacjonarny, fax.
  3. Inne urządzenia – ksero, projektor multimedialny.

J. Warunki pracy

Praca biurowa, pięciodniowy tydzień pracy. Ośmiogodzinny dzień pracy w godz. od 7:00 do 15:00


ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Podstawowe

1) promocja i rozpowszechnianie informacji o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD,

2) udzielanie i propagowanie informacji dotyczących możliwości pozyskania wsparcia przez potencjalnych beneficjentów na projekty/operacje w ramach konkursów zgłaszanych
/ proponowanych przez LGD,

3) współudział w organizowaniu i realizacji działań informacyjnych i szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów,

4) udzielanie pomocy technicznej Radzie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu,

5) współtworzenie portalu internetowego www.kanalelblaski.pl w zakresie informowania
o obszarze objętym LSR, realizacją LSR oraz działalności LGD.

6) prowadzeniem dokumentacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

7) współtworzeniem ulotek, folderów i innych materiałów promocyjnych o LSR i działalności LGD.

2. Dodatkowe

1) obsługa komputera (Word, Excel, Outlook, programy graficzne, Power Point, generator wniosków).

2) nawiązywanie kontaktów z innymi LGD w kraju i za granicą.

3. Nieregularne

1) pomoc organizacyjna przy realizacji imprez promocyjnych i innych organizowanych przez LGD,

4. Zakres uprawnień

1) przygotowywanie propozycji artykułów prasowych i innych materiałów promocyjnych o LGD i obszarze objętym LSR.

 

 

Ocenie podlega wykonywanie powierzonych zadań, terminowość wykonania, sumienność, trafność podejmowanych decyzji, zachowanie pracownika względem interesantów, jak
i współpracowników, aktywne zaangażowanie w pracę Biura LGD.

L. Mierniki efektywności

Sprawność merytoryczno - organizacyjna, szybkość i poprawność toku postępowania.

Ł. Wynagrodzenie i inne świadczenia

Wynagrodzenie pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.