Razem możemy więcej

| . Opublikowano w Aktualności

Począwszy od II kwartału 2009 roku Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizuje Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na terenach wiejskich. Program ten stanowi w nowej, zmodyfikowanej formie kontynuację Programu Wpierania Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w latach 2006-07, wzbogacony o doświadczenia nabyte przy realizacji tego już zakończonego i rozliczonego programu. Decyzja o realizacji nowego programu grantowego została podjęta przez Zarząd Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na plenarnej sesji Zarządu dn. 19 lutego 2009 r.

Głównymi celami Programu Wspierania Aktywności Lokalnej są:

 • rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych głównie przez wiejskie organizacje pozarządowe;
 • stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji;
 • wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie projektów na rzecz terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym finansowanie wymaganego wkładu własnego;
 • pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi ;
 • promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów do 5 tys. zł - na projekty, które zostaną wyłonione w drodze konkursów wniosków w oparciu o zasady kwalifikacji wniosków, ogłaszanych w okresach kwartalnych. Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu.
Zgłaszane projekty, spełniające co najmniej jeden z w/w celów programu, powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkańców i mogą być realizowane w następujących dziedzinach:

 • zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno - zawodowej, integracji społecznej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej (inwestycyjnej) regionu,
 • szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.) oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych,
 • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:

 • zakupem materiałów do przeprowadzenia szkoleń, pokazów, demonstracji itp,
 • zakupem nagród w konkursach i festynach organizowanych w ramach projektów,
 • zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,
 • przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty) , włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
 • zwrotem kosztów prelegentów i instruktorów.

O wsparcie w ramach tego programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 10 tys. mieszkańców). O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności.

Program będzie zarządzany i realizowany bezpośrednio przez Fundację EFRWP. Fundacja w okresach kwartalnych będzie ogłaszać terminy składania wniosków, wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji oraz warunki jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci przy ubieganiu się o wsparcie w ramach programu. Informacje te będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Funduszu www.efrwp.com.pl. Szczegółowy opis procedur ubiegania się o środki, kwalifikacji wniosków i realizacji Programu zawarty jest w załączonych dokumentach programowych:

 

W ramach drugiej edycji konkursu projektów wnioski można będzie składać w terminie 6.07 - 30.07.2009 roku.

Podsumowanie i laureatów wcześniejszych edycji Programu Razem Możemy Więcej prezentujemy tutaj.

Najczęściej zadawane pytania związane z wypełnianiem wniosków i realizacją projektów można znaleźć tutaj.--
Beata Jarosz

Centrum Organizacji Pozarządowych Braniewo


0 696 082 295